Iesaiste

Darbinieku iesaistei

Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kā MOTIFY var palīdzēt jūsu organizācijai

Kas ir Motify Engagement

Laikmetīgs pētījuma risinājums darbinieku iesaistes un piesaistes līmeņu noteikšanai organizācijā.  

KĀPĒC motify engagement

Saskaņā ar Fastcompany.com publicētajiem datiem, iesaistīti darbinieki uzrāda:
 • par 37% zemāku darba “bastošanu”;
 • par 25% zemāku mainību uzņēmumos ar augstu mainību;
 • par 65% zemāku mainību uzņēmumos ar zemu mainību;
 • par 28% mazākus inventāra zudumus;
 • par 48% mazāk darba drošības incidentu;
 • par 41% mazāk kvalitātes incidentu (defektu);
 • par 10% augstāku klientu apmierinātību;
 • par 21% augstāku darba ražību;
 • par 22% augstāku peļņu.
 

Motify Engagement

Motify Engagement (ME) nosaka jūsu organizācijas darbinieku iesaistes līmeni un identificē struktūrvienības, un komandas, kurām nepieciešama palīdzība darbinieku attiecību vadībā, lai novērstu zemas iesaistes radītos riskus un papildus izmaksas.

Struktūrvienībām ar kritiski zemu darbinieku iesaistes līmeni ME indicē konkrētas jomas un aktivitātes, kuras nepieciešams īstenot situācijas normalizēšanai.

Organizācijai kopumā Motify Engagement norāda uz stratēģiskajām prioritātēm, kuru īstenošana dotu visaugstāko pienesumu ilgtspējīgai darbinieku iesaistes celšanai. 

Laikmetīgs

Izstrādāts, izmantojot jaunās paaudzes zinātniskos modeļus un svaigākās datu analīzes metodes darbā ar Latvijas vadošajiem uzņēmumiem.

Uzticams

Nodrošina jums pilnu atbalstu – sākot ar valdes un vadības komandas iesaisti, un beidzot ar vadlīnijām katras komandas vadītājam.

Analītisks

Gudras datu analīzes pieejas izceļ svarīgāko un parāda to viegli uztveramā veidā, lai vadītāji var pieņemt ilgtspējīgus lēmumus.

Salīdzinošs

Parāda organizācijas darbinieku iesaistes līmeni salīdzinājumā gan ar aktuālo situāciju nozarē, gan ar objektīvo situāciju valstī kopumā.

Praktisks

Sniedz norādes gan uz konkrētiem jautājumiem, gan uz komandām, kurās šie jautājumi jārisina, gan uz veidiem, kā to efektīvāk darīt.

Uz attīstību vērsts

Stimulē visu līmeņu vadītājus uzlabot darbinieku attiecību vadību un palielināt kolektīva iesaisti, tādējādi ilgtspējīgi attīstot visu organizāciju.

Organizācijas IEGUVUMI

Samazinās darba kavējumu skaits

Vidēji Latvijā viens iesaistīts darbinieks gadā kavē darbu par 4 dienām mazāk kā neiesaistīts.

Uzlabojas apmierinātība ar atalgojumu

72% no iesaistītajiem darbiniekiem Latvijā ir apmierināti ar savu atalgojumu. Salīdzinājumam – starp neiesaistītajiem apmierināti ir tikai 46%.

Uzlabojas darbinieku motivācija

98% no iesaistītajiem darbiniekiem Latvijā ir motivēti paveikt vairāk, kā no viņiem tiek gaidīts.

Pieaug uzticība vadībai

89% no iesaistītajiem darbiniekiem uzskata, ka viņu organizācija tiek labi pārvaldīta, kamēr starp neiesaistītajiem līdzīgās domās ir tikai 48%.

Palielinās darbinieku lojalitāte organizācijai

Visi iesaistītie darbinieki plāno turpināt darbu savā organizācijā arī pēc gada.

Uzlabojas organizācijas reputācija

Sešas reizes vairāk iesaistīto darbinieku rekomendē citiem organizāciju kā lielisku darba vietu, salīdzinot ar neiesaistītajiem.

KO JŪS SAŅEMSIET

Iesaistes un piesaistes analīzi

 • Detalizētu iesaistes un to veidojošu indikatoru analīzi visa uzņēmuma, katras struktūrvienības un katras komandas līmenī
 • Salīdzinošo analīzi ar iepriekšējiem periodiem
 • Salīdzinošo analīzi ar valsti kopumā un ar jūsu nozari

Kolektīva segmentāciju

 • Organizācijas darbinieku motivācijas tipu segmentāciju – cik no strādājošajiem ir aktīva pozitīva motivācija, cik lielai daļai dominē negatīva motivācija
 • Darbinieku attiecību vadības risku analīzi – kurās struktūrvienībās un kurās komandās ir paaugstināti riski un nepieciešams risku monitorings

Iesaistes faktoru analīzi

 • Faktoru stāvokļa un dinamikas analīze – kuri ir kritiski zemā līmenī, kuri un cik lielā mērā uzlabojušies
 • Faktoru nozīmīguma analīze – cik lielā mērā katrs no tiem ietekmē darbinieku iesaisti
 • Faktoru dimensiju analīze – kuras nozīmīgāko faktoru dimensijas nepieciešams uzlabot

Rīcību rekomendācijas

 • Prioritāšu analīzes matrica – uz kuriem iesaisti ietekmējošajiem faktoriem jākoncentrējas vispirms
 • Pavadošo komponenšu analīze – kuras iesaisti stimulējošās komponentes uzlabosies līdz ar prioritārajiem faktoriem
 • Komunikācijas rekomendācijas – kādu vēstījumu rekomendējams nosūtīt kolektīvam

Atbalsta komplektu

 • Vadības komandas iesaistes instrumentus – darba sesijas, fokusgrupas, padziļinātās intervijas vai citas jūsu situācijai piemērotākās metodes 
 • Informatīvo materiālu komplektu – vadītāja uzrunas sagatave, informatīvo materiālu sagataves,  pirmo rezultātu vēstījums u.c.
 • Datu svarošana respondences līmeņa variācijas ietekmes neitralizēšanai

Iesaistes rokasgrāmatu

 • Iesaistes rokasgrāmatu visiem uzņēmuma vadītājiem ar izglītojošu materiālu par darbinieku iesaisti, tās nozīmīgumu, tās veidošanas paņēmieniem un iesaistes rezultātu uzlabošanas idejām
 • Iesaistes rokasgrāmatu par iesaistes projektu atbildīgajam organizācijas speciālistam ar ieteicamajiem izpētes projekta vadības soļiem un pētījuma rezultātu interpretācijas un ieviešanas padomiem

Ko saņems vadītāji

 • Datus par to, kas nepieciešams komandai, lai darbinieki būtu motivētāki, lojālāki un iesaistītāki
 • Informāciju par savas komandas iesaistes un lojalitātes līmeni, salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem un kontrastā ar labākajām uzņēmuma komandām
 •  Novērtējumu no savas komandas 
 • Stimulu sava vadības darba pilnveidošanai un efektivizēšanai
 • Skaidras norādes uz nepieciešamajiem uzlabojumiem savas komandas iesaistes palielināšanai

Kad veikt iesaistes pētījumu

Darbinieku iesaistes rādītājs ir viens no galvenajiem organizācijas cilvēkvadības kvalitātes indikatoriem. Tas nepieciešams gan organizācijas akcionāriem, gan padomei, gan valdei un personālvadībai.

Tādēļ regulārs darbinieku iesaistes mērījums tiek rekomendēts ikkatrai organizācijai gan kā ilgtspējīgas pārvaldības, gan kā korporatīvās sociālās atbildības mēraukla.

Rekomendējamais iesaistes mērījuma biežums dažādām organizācijām var atšķirties, tomēr ieteicams to veikt ne retāk, kā reizi gadā.

Ar kādu ieguldījumu jārēķinās

Pētījuma izmaksas ietekmē vairāki faktori, piemēram, organizācijas lielums, datu vākšanas veidi, izmantotās metodoloģijas, papildus pakalpojumi un citi. Tālab konkrētu izpētes pakalpojuma cenu aprēķinam pēc iepazīšanās ar situāciju un klienta vajadzībām. Mūsu pieredze liecina, ka vairumā gadījumu ieguldījums svārstās robežās starp 3000 un 9000 EUR + PVN.  

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113