Talent Review

Darbinieku novērtēšanai

Piesakieties bezmaksas konsultācijai un uzziniet, kā MOTIFY var palīdzēt jūsu organizācijai

Kas ir talent review

Pētniecisks risinājums vadītāju un darbinieku snieguma novērtēšanas procesa uzlabošanai. Tas padara snieguma novērtēšanu objektīvu, caurspīdīgu un lietderīgu, uzlabojot iesaistīto apmierinātību gan ar novērtēšanas procesu, gan tā rezultātu.

KĀ darbojas talent review

  • Reizi gadā (vai pusgadā/ ceturksnī) tiek īstenota darbinieku un vadītāju aptauja, kurā tiek iegūta informācija par:
  • darbinieka (t.sk. vadītāju) sniegumu mērķu izpildē;
  • darbinieku iesaisti un piesaisti;
  • darbinieka (t.sk. vadītāju) pievilcību/ vērtību tiešā vadītāja vērtējumā;
  • darbinieka (t.sk. vadītāju)  pievilcību/ vērtību kolēģu vērtējumā;
  • darbinieka zaudēšanas risku;
  • katra darbinieka dotību jomām.
Iegūtā informācija tiek apkopota pārskatā un personāla vadībai vienmēr pieejamā datu bāzē.

Talent Review

Laikā, kad tik strauji jāpieņem atbildīgi lēmumi par darbinieku skaita korekcijām, ļoti svarīga ir objektīva informācija, uz ko balstīt lēmumus par kolektīva sastāva izmaiņām.

Talent Review nodrošina ar objektīvu un aktuālu informāciju par darbinieku, un vadītāju sniegumu. Datu iegūšanai tiek izmantoti vairāki avoti, tādējādi minimizējot individuālas attieksmes ietekmi uz vērtējumu.

Papildus personāla vadības nodrošināšanai ar informāciju par katra darbinieka sniegumu, Talent Review tiek izmantots kā palīgrīks ikgadējām (ik pusgada/ ikkvartāla) novērtējuma pārrunām. Tas sniedz vadītājam gan anonimu novērtējamā darbinieka kolēģu sniegto vērtējumu, gan darbinieka dotību jomu pārskatu.

Ko jūs saņemsiet

Darbinieku snieguma novērtējumu

Vadītāja sniegtu mērķu izpildes novērtējumu, kas par katru darbinieku apkopots datu bāzē

Darbinieka aiziešanas riska novērtējumu

Pēc speciāla algoritma aprēķinātu aiziešanas riska novērtējumu par katru darbinieku

Darbinieka pievilcības novērtējumu

Atspoguļo vadītāja ieinteresētību attiecīgā darbinieka noturēšanā

Darbinieku dotību novērtējumu

Katra darbinieka individuālo dotību profilu

Vadītāju efektivitātes novērtējumu

Trīs būtiskākās vadītāja darba dimensijas (Mērķu izpilde, Padoto vadīšana, Sadarbība vadības komandā) aptverošu efektivitātes indeksu

Darbinieku iesaistes un piesaistes rādījumu

Iesaistīto darbinieku īpatsvaru organizācijā kopumā un katrā tās komandā

Ko saņems vadītāji

Katrs vadītājs saņem savas komandas snieguma kartējumu – viegli uztveramu salīdzinošu pārskatu par darbinieku sniegumu un pievilcību.

Komandas kartējumu ar darbinieku aiziešanas riska aprēķina atspoguļojumu.

Savas komandas darbinieku dotību kartējumu un BOSI rokasgrāmatu ar katra darbinieka dotību, informācijas uztveres īpatnību un ieteicamā pielietojamā vadības stila aprakstu.

Ar kādu ieguldījumu jārēķinās

Pētījuma izmaksas ietekmē vairāki faktori, piemēram, organizācijas lielums, datu vākšanas veidi, izmantotās metodoloģijas, papildus pakalpojumi un citi. Tālab konkrētu izpētes pakalpojuma cenu aprēķinam pēc iepazīšanās ar situāciju un klienta vajadzībām. Mūsu pieredze liecina, ka vairumā gadījumu ieguldījums svārstās robežās starp 3000 un 9000 EUR + PVN.  

Sazinieties ar mums

+371 29 528 212

Jūras 44, Engure, LV-3113